Publiceret .

Alternativ og sundhedsautoriseret

af Jesper Madsen

1. juli 2017 kan sygeplejersker og andre alternative behandlere med sundhedsautorisation igen skrive ”RAB” på deres visitkort. RAB-loven er nemlig ændret, så at det nu er muligt at være "Registreret Alternativ Behandler", samtidig med at man har en autorisation.

I den nye udgave af bekendtgørelsen, der træder i kraft 1. juli 2017, står der bl.a:

"Loven finder anvendelse for registrerede alternative behandlere og for autoriserede sundhedspersoner, der tillige er registrerede alternative behandlere i medfør af lovens § 3. En registreret alternativ behandler kan både være en person uden sundhedsfaglig autorisation og en person med en sundhedsfaglig autorisation." (redaktørens kursivering).

Med lovændringen vil en alternativ behandler, der også er autoriseret sundhedsperson således kunne beholde sin autorisation, men skal naturligvis samtidig leve op til uddannelseskravene i RAB bekendtgørelsen.

Den gamle lovtekst lød: ”En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet”. (redaktørens kursivering).

En præcisering af denne tekst gjorde, at sundhedspersonale med autorisation efter 1. april 2015 ikke mere kunne kalde sig ”RAB-registreret”. Derpå indførte bl.a. sygeforsikringen ”danmark” betegnelsen SA (Sundhedsautoriseret og Anerkendt) for alternative behandlere med autorisation, men denne betegnelse er fra 1. juli ikke mere aktuel.

To klagemuligheder

Som borger har man de samme rettigheder som hidtil, når det gælder muligheden for at klage over en behandling. En autoriseret sundhedsperson vil altid være underlagt reglerne i autorisationsloven, og dermed skal man fortsat klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, når det gælder autoriserede sundhedspersoner - uanset hvilken form for behandling de udfører.

Men bruger man en RAB-behandler uden sundhedsautorisation, skal man klage over behandlingen til den brancheforening, der har registreret behandleren. Man kan også klage til foreningen, hvis RAB-behandleren ikke overholder foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Læs mere om RAB-ordningen her.