Love og regler om alternativ behandling

Her finder du en oversigt over de love, regler og rettigheder, der gælder for alternativ behandling. Hvis du ikke har mod på at læse lovtekster og bekendtgørelser, så se i stedet på teksterne i venstremenuen, som forklarer, hvad lovteksterne og bekendtgørelserne betyder i praksis for dig.

Patientrettigheder og sikkerhed

Hvis du bruger en RAB-registreret alternativ behandler, har du sikkerhed for, at behandleren opfylder nogle minimumskrav til blandt andet uddannelse. Samtidig har du også bedre klagemuligheder.

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-ordning)

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB-ordning)

Hvis du har givet lov til at en alternativ behandler indsamler oplysninger om dig, f.eks. i en journal, så har du en række rettigheder. Samtidigt skal den alternative behandler opfylde en række krav.

Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven)

Autorisation og behandling

Læs om, hvordan man opnår ret til at kalde sig læge, og om de pligter, der følger med en sundhedsfaglig titel. Kapitel 26 er særligt relevant for alternativ behandling.

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Markedsføring af alternativ behandling

Lov om markedsføring af sundhedsydelser indeholder et sæt fælles regler, som også gælder ved reklame for (markedsføre) alternativ behandling. Blandt andet må reklamen ikke være urigtige eller vildledende, og der må ikke være urimeligt mangelfulde angivelser.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser

Bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser

Anden relevant lovgivning

Oversigt over lovgivning om KAM i Europa

Sundhedsloven

Særligt vedr. akupunktur

Fra 1. januar 2007 er det tilladt alle, såvel personer med som uden sundhedsfaglig autorisation, at benytte nåleakupunktur i behandlingsmæssigt øjemed. Forudsætningen herfor er, at patienternes helbred ikke herved bringes i påviselig fare.

Ændringerne omfatter alene nåleakupunktur og ikke injektion af lægemidler, naturmedicin, mv., der fortsat er forbeholdt læger og andre personer, der har en særlig hjemmel hertil i lovgivningen.